David Ettridge
Email: davett@bigpond.com
Phone (61) 417049285